Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam (VATFI) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nghiên cứu và các dịch vụ khác liên quan đến nước mắm truyền thống tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần bảo tồn, quảng bá, phát triển sản xuất và xuất khẩu nước mắm truyền thống của nước ta theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam thành lập ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Hội viên của Hiệp hội gồm có hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a. Hội viên chính thức là công dân, pháp nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất khẩu, nghiên cứu và các dịch vụ khác liên quan đến nước mắm truyền thống, có điều kiện tham gia các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyên có đơn tham gia Hiệp hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

b. Hội viên liên kết là công dân, pháp nhân Việt Nam (bao gồm các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam) có quan tâm đến việc quảng bá, bảo tồn và phát triển nước mắm truyền thống, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện có đơn tham gia Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết.

c. Hội viên danh dự là công dân, pháp nhân Việt Nam không có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức, không thường xuyên nhưng tâm huyết, ủng hộ, có uy tín, kinh nghiệm và có đóng góp xây dựng, phát triển của Hiệp hội, tán thành điều lệ Hiệp hội, được Hiệp hội công nhận hoặc mời làm hội viên danh dự.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động:

– Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nghiên cứu và các dịch vụ khác liên quan đến nước mắm truyền thống theo quy định của pháp luật.

– Với vai trò hỗ trợ phát triển nghề nước mắm truyền thống của Việt Nam, Hiệp hội VATFI đã, đang và sẽ tiến hành nhiều hoạt động đa dạng như:

  • Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.
  • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nghề nước mắm truyền thống và quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống Việt Nam đến người tiêu dùng; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên trong lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
  • Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
  • Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
  • Xây dựng, ban hành các quy định, quy tắc đạo đức hoạt động của Hiệp hội.
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan và đối tác, tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước bàn các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát chất lượng, tăng cường sản xuất và xuất khẩu.
  • Phối hợp với đối tác, tổ chức các Hội thảo, diễn đàn tại các hội chợ nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm nước mắm truyền thống Việt Nam.