Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể ‘Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam’

SỐ KÝ HIỆU: 01/QĐ-VATFI BAN HÀNH: 2023
HIỆU LỰC: 25/04/2023 LOẠI VĂN BẢN: Quyết định
TIÊU ĐỀ VĂN BẢN: Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể ‘Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam’ FILE: