Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ: Về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng

SỐ KÝ HIỆU: 59/NQ-CP BAN HÀNH: 2023
HIỆU LỰC: 23/04/2023 LOẠI VĂN BẢN: Nghị quyết
TIÊU ĐỀ VĂN BẢN: Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ: Về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng FILE: