SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
18/QĐ-VATFI 2021 04/12/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 18/QĐ-VATFI Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể
19/QĐ-VATFI 2021 04/12/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 19/QĐ-VATFI Quy định tiêu chuẩn, thủ tục và thẩm quyền kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi Hiệp hội
63/QĐ-BNV 2021 24/04/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 63/QĐ-BNV Phê duyệt điều lệ Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam
17/QĐ-VATFI 2021 12/04/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 17/QĐ-VATFI Phê duyệt quy tắc ứng xử nội bộ VATFI
10/QĐ-VATFI 2021 02/02/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 10/QĐ-VATFI Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra
01/QĐ-VATFI 2021 02/02/2021 Quyết địnhTổ chức và điều lệ 01/QĐ-VATFI Về việc ban hành Quy chế hoạt động Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam
609/QĐ-BNV 2020 03/09/2020 Quyết địnhTổ chức và điều lệ Quyết định số 609/QĐ-BNV Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam