SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/QĐ-VATFI 2023 26/04/2023 Quyết định Cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ‘Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam’
01/QĐ-VATFI 2023 25/04/2023 Quyết định Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể ‘Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam’