SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
72/2020/QH14 2020 17/11/2020 Luật Luật số 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường
45/2019/QH14 2019 20/11/2019 Luật Bộ luật số 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động
04/2017/QH14 2017 12/06/2017 Luật Luật số 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
107/2016/QH13 2016 06/04/2016 Luật Luật số 107/2016/QH13 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
68/2014/QH13 2014 26/11/2014 Luật Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp
71/2014/QH13 2014 26/11/2014 Luật Luật số: 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
55/2010/QH12 2010 17/06/2010 Luật Luật số 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm