SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1421/QĐ-BTC 2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1421/QĐ-BTC: công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
1399/QĐ-TCHQ 2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1399/QĐ-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
1421/QĐ-BTC 2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1421/QĐ-BTC: công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
2194/TCT-KK 2022 23/06/2022 Công văn Công văn 2194/TCT-KK: Tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP
1873/TCT-TTKT 2022 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
7268/BCT-ĐB 2021 16/11/2021 Công văn Công văn 7268/BCT-ĐB v/v thông báo thời điểm hiệu lực của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
3980/TCHQ-GSQL 2021 11/08/2021 Công văn Công văn 3980/TCHQ-GSQL v/v hồ trợ thông quan hàng hóa chống dịch Covid-19
1357/QĐ-TCHQ 2021 18/05/2021 Quyết định Quyết định 1357/QĐ-TCHQ v/v: Ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
2550/BTC-TCT 2021 12/03/2021 Công văn Công văn 2550/BTC-TCT v/v Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
1523/BTC-TCHQ 2021 18/02/2021 Công văn Công văn 1523 v/v Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
07/2021/TT-BTC 2021 25/01/2021 Thông tư Thông tư 07/2021/TT-BTC v/v Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa…
11125/BTC-TCT 2020 14/09/2020 Công văn Công văn 11125/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp